Lagring och hantering

 

Så använder du AdBlue:
AdBlue är en enkel och ofarlig produkt. Det finns däremot några regler du måste följa när du använder lösningen, eftersom den ska användas med en SCR-katalysator som är känslig för föroreningar.

Det är viktigt att du förhindrar att din AdBlue kontamineras, så att ditt SCR-system ska fungera och du undviker kostsamma reparationer. Du får bästa prestanda i ditt fordon (lätta och tunga godsfordon, traktor, skåpbil, buss, långfärdsbuss, bil osv.) om du inte tillsätter något till din AdBlue, eftersom även vatten kan skada katalysatorn i SCR-systemet.

Gör så här:

 • Fyll alltid på AdBlue i AdBlue-tanken. Både munstycket och tanklocket är tydligt uppmärkta
 • Se till att diesel aldrig fylls på i AdBlue-tanken
 • Använd endast AdBlue-utrustning när du förvarar eller fyller på AdBlue
 • Håll AdBlue-utrustningen ren och fri från damm eller smuts
 • Se till att förseglingen till din tank eller behållare med AdBlue är tät
 • Använd avjoniserat vatten (eller AdBlue) när du rengör eller förifyller AdBlue-utrustning
 • Skydda dig mot felaktig användning genom att inte blanda produkten med kranvatten, bränsle, olja eller andra vätskor
 • Bär skyddskläder om du hanterar stora volymer av AdBlue med risk för spill
 • Om du spiller AdBlue på marken, i ett fordon eller på målade ytor ska du skölja noga med vatten
 • Skydda produkten mot extrema temperaturer. AdBlue fryser vid temperaturen -11˚C
 • Värm varsamt upp behållaren så att AdBlue smälter om produkten skulle frysa i behållaren. Du kan använda AdBlue igen när produkten har tinat eftersom den återgår till ursprungstillståndet
 • Utsätt inte AdBlue för direkt solljus
  Förvara produkten i en temperatur under 30˚C eftersom AdBlue annars kan sönderfalla
 • Kyl ned din AdBlue-behållare genom att spruta vatten på den om den blir överhettad

Gör inte så här:

 • Fyll inte på AdBlue i dieseltanken
 • Fyll inte på diesel i AdBlue-tanken
 • Fyll inte på AdBlue-tanken med vatten eller någon annan vätska
 • Blanda inte AdBlue med andra vätskor, det är inte en tillsats
 • Använd inte AdBlue om lösningen är kontaminerad med andra ämnen, särskilt diesel
 • Undvik att spilla AdBlue på marken, eftersom ytan kan bli hal och betong eller kakel kan skadas
 • Lämna inte utspilld AdBlue utan att tvätta bort
 • Hantera inte ditt fordon utan AdBlue. Det är olagligt att göra det, och leder till extra ledtid
 • Använd inte några andra lösningar än AdBlue, t.ex. Urea Solutions. Kostsamma skador kan uppstå på SCR-systemet
 • Åsidosätt inte systemet eftersom det kan påverka garantin, det är olagligt och kan göra att fordonet måste ”halta hem”
 • Använd inte smutsig utrustning, som trattar, krus eller oljefat till att fylla på AdBlue
 • Förvara inte AdBlue i direkt solljus

Transport och lagring:
För att AdBlue ska fungera som avsett är det av yttersta vikt att säkerställa vätskans renhet genom hela leveranskedjan samt för den tid den lagras på åkeriet. Transport och lagring måste därför ske på ett sätt som uppfyller CEFIC-riktlinjerna från Europeiska kemindustrirådet.

Vid lagring på åkeriet är det viktigt att AdBlue inte hälls från IBCs eller bulktankar till mindre behållare, eftersom SCR-katalysatorer är känsliga för många sorters föroreningar – särskilt mineraljoner – och kan skadas oåterkalleligt. Om en skada uppstått genom felhantering av AdBlue är det troligt att fordonets garanti blir ogiltig.

AdBlue är också känsligt för extrema temperaturer – både värme och kyla. Lösningen fryser vid –11°C. Det måste dock påpekas att AdBlue inte förstörs om den fryser, upptinad behåller den både koncentration och kvalitet. Andelen karbamid kan minska om temperaturen överstiger 30°C. I områden där temperaturen ofta överstiger denna gräns (Grekland, Spanien etc.) är det nödvändigt att säkerställa att lösningen inte lagras i direkt solljus. Lastbilarna och större utrustningsinstallationer är försedda med uppvärming som minimerar risken för att AdBlue fryser.

Välkommen till din leverantör av bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel, Aspenbensin, kem, gasol och pellets i Blekinge